Karta wędkarska

 

ABY ŁOWIĆ NA POLSKICH WODACH, KONIECZNA JEST KARTA WĘDKARSKA. JEST TO DOKUMENT DOŻYWOTNI, WYDAWANY DOROSŁYM I MŁODZIEŻY OD 14 LAT PRZEZ WŁAŚCIWE DLA MIEJSCA ZAMIESZKANIA STAROSTWO POWIATOWE

 

  W praktyce aby uzyskać kartę wędkarską  należy:

1) Przyswoić sobie przepisy ustawy, rozporządzenia do "ustawy o rybactwie" i regulaminu amatorskiego połowu ryb ze szczególnym uwzględnieniem przepisów związanych z ochroną (wymiary i okresy ochronne) i zasadami wędkarskiego połowu ryb. 

2) Zdać egzamin ze znajomości ochrony i połowu ryb. Egzamin ten może być składany tylko i wyłącznie przed komisją egzaminacyjną działającą na terenie powiatu właściwego pod względem  miejsca zamieszkania zdającego (jest to uregulowane rozporządzeniem do "ustawy o rybactwie" ). Egzaminy odbywają się we wszystkie dni sprzedażny znaczków

Osoba ta w czasie składania egzaminu winna:


A) okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną,
B) wnieść składkę egzaminacyjną w wysokości 30 zł, przy czym osoby w wieku od 14 do 16 lat są zwolnione z tej opłaty. Pozytywny wynik egzaminu zostanie potwierdzony pisemnym Zaświadczeniem Egzaminacyjnym >>Opłata egzaminacyjna (blankiet polecenia wpłaty)<<

 

 3) Udać się do starostwa powiatowego - właściwego względem miejsca zamieszkania - i wystąpić o wydanie karty wędkarskiej - tzn.:

 

A) pobrać, wypełnić i złożyć wniosek o wydanie karty wędkarskiej (te czynności realizuje się w starostwie - praktycznie "od ręki") >>Wniosek<<

B) złożyć Zaświadczenie Egzaminacyjne, 
C) dostarczyć fotografię,
D) uiścić opłatę urzędową za wydanie karty w wysokości ok. 10 zł >>Wzór polecenia przelewu<<

 

4) Po odebraniu karty wędkarskiej z Powiatu zapraszamy do siedziby naszego Koła celem wyrobienia legitymacji członkowskiej (potrzebne jedno zdjęcie) i opłaceniem składek członkowskich.

 


 

 

 

Podstawą prawną funkcjonowania dokumentu o nazwie "karta wędkarska" jest ustawa "o rybactwie śródlądowym". Karta wędkarska jest uznanym przez prawo świadectwem posiadania wiedzy z zakresu ochrony i połowu ryb a wobec tego stanowi podstawę do ubiegania się o wydanie licencji na połów ryb w wodach należących do Skarbu Państwa. Taką licencją w przypadku wód użytkowanych przez Okręg jest legitymacja członkowska z aktualnymi w danym roku składkami (członkowską i okręgową). Niemal wszystkie wody użytkowane przez Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego są wodami należącymi do Skarbu Państwa. Okręg użytkuje je na podstawie pozwolenia wodnoprawnego. Wędkarze naszego Związku są praktycznie zobligowani do posiadania karty wędkarskiej, a organizacja ma za zadanie pomóc nowowstępującym w jej zdobyciu. W przepisach ww. ustawy najistotniejszy jest artykuł 7, który mówi co następuje:
1. Za amatorski połów ryb uważa się pozyskiwanie ich wędką lub kuszą.
2. Amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument uprawniający do takiego połowu, zwany dalej ,,kartą wędkarską" lub ,,kartą łowiectwa podwodnego", a jeżeli połów ryb odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa - posiadająca ponadto jego zezwolenie
3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14, z tym że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę.
4. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego są zwolnieni cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce, posiadający zezwolenie, o którym mowa w ust. 2. Z obowiązku tego zwolnione są także osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach prawnionej do rybactwa osoby fizycznej, jeżeli uzyskały od niej zezwolenie na połów w tych wodach.
5. Kartę wędkarską lub kartę łowiectwa podwodnego wydaje starosta, po złożeniu przez osobę zainteresowaną egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb przed komisją powołaną przez społeczną organizację amatorskiego połowu ryb; z obowiązku składania egzaminu są zwolnione osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie rybackie.
6. Osobę wobec której orzeczono cofniecie karty wędkarskiej tub karty łowiectwa podwodnego, może przystąpić do powtórnego egzaminu najwcześniej po upływie terminu, o którym mowa w art.27 ust 2 pkt 3.
7. Społeczna organizacja amatorskiego połowu ryb za przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa w ust. 5, -pobiera opłaty w wysokości przez siebie ustalonej.